zaujimavosti 0 Zobrazení

V Nórsku prijali opatrenia proti odlesňovaniu

Podporia Nórsko aj ďalšie krajiny v boji proti odlesňovaniu?
od Igor 2018-07-02
 

Drevo je aj v našej krajine dôležitou surovinou. Stre­tá­vame sa s ním kaž­do­denne v rôz­nych po­do­bách. Tvorí sú­časť našich príbytkov, alebo len pozrieme z okna a vidíme krásnu zeleň, ak máme trocha šťastia. Bo­hu­žiaľ, s ná­ras­tom spot­reby dreva sa čím ďa­lej tým viac stre­tá­vame s jeho úbyt­kom aj v le­soch. Tento glo­bálny prob­lém naj­viac za­sia­hol Ar­gen­tínu, In­do­né­ziu, Bra­zí­liu či Ma­laj­ziu. Práve v týchto kra­ji­nách sú bohaté lesy už dávno mi­nu­losťou.

Všetci priaznivci prírody sa však môžu tešiť z opatrení, zavedených v Nórsku. Nór­ska vláda schvá­lila, že už viac ne­bude ku­po­vať pro­dukty, ktoré sú spo­jené s od­les­ňo­va­ním tro­pic­kých le­sov. To zna­mená, že už ne­pod­píšu žia­den kon­trakt so spo­loč­nos­ťou, ktorá sa po­dieľa na ta­komto devastovaní prí­rody. Už dáv­nej­šie sa nie­ktoré spo­loč­nosti roz­hodli, že ne­budú pod­po­ro­vať do­dá­va­nie pro­duk­tov, ktoré sa po­die­ľajú na ni­čení daž­ďo­vých pra­le­sov. No až do­po­siaľ sa nez­hodli so žiad­nou vlá­dou. Až dote­raz.

loading...
Predchádzajúci článok 'Povedz nie!' Otec zničil žiadosť o ruku svojej dcére
Nasledujúci článok Inteligencia sa dedí z génov matky, nie z otca. Vedecky dokázané!