zaujimavosti 1,641 Zobrazení

V Kauflande už nekúpite niektoré značky tovarov

Reťazec Kaufland sťahuje z trhu obľúbené obchodné značky Slovákov
od Igor 2018-09-08
 

V dôsledku sporu o nákupné ceny sa nemecký obchodný reťazec Kaufland rozhodol stiahnuť zo svojich predajní okolo 480 produktov skupiny Unilever Group. Vyradenie produktov výrobcu platí okrem Nemecka aj na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku.

Kaufland po spore o ceny s Unileverom vyradil značky ako Knorr, Lipton, Magnum, Langnese, Dove, Axe, Domestos, Coral, Viss a ďalšie. Ako prvé o tom informovali noviny Lebensmittel Zeitung.

Britsko-holandský Unilever, ktorý patrí k najväčším výrobcom potravín, kozmetických výrobkov a spotrebného tovaru, podľa reťazca v krátkodobom horizonte drasticky zvýšil dodávateľské ceny.

Zmeny sa ra­zan­tne dot­knú najmä ne­mec­kého trhu, kde dôjde k stia­hnu­tiu až 480 zna­čiek, ok­rem neho sa však sťa­ho­va­nia pro­duk­tov z pul­tov doč­káme aj na Slo­ven­sku (oča­káva sa stia­hnu­tie 34 pro­duk­tov), pričom pôjde predovšetkým o značky Knorr, Surf či Coccolino. Podľa mam.cz sa sa­motný Uni­le­ver k svo­jim zmlu­vám s ob­chod­nými par­tnermi ne­vy­jad­ruje. Kauf­land od­mieta po­nú­kať jeho pro­dukty až do od­vo­la­nia a chý­ba­júci sor­ti­ment mieni na­hra­diť vý­rob­kami od iných do­dá­va­te­ľov aj svo­jimi pri­vát­nymi znač­kami.

„Nová po­nuka ob­sa­huje pod­mienky, ktoré ne­do­vo­ľujú, aby sme na­šim zá­kaz­ní­kom po­nú­kali nie­len ši­roký sor­ti­ment a vy­sokú kva­litu, ale aj naj­lep­šiu cenu. Av­šak to sú kľú­čové sľuby, ktoré im chceme dať,“ po­ve­dal pre Le­bens­mit­tel Ze­i­tung ve­dúci ná­kupu An­dreas Schop­per pre Kauf­land Ne­mecko.

loading...
Predchádzajúci článok Zomrel rapper Mac Miller vo veku 26 rokov
Nasledujúci článok O2 zvyšuje pre svoje paušály objem dát!